Hoolekogu

HOOLEKOGU LIIKMED 2023/2024 õppeaastal

Andre Soilts – lastevanemate esindaja

Elen Bikejev - lastevanemate esindaja

Gertrud Vildak - lastevanemate esindaja

Grete Merelaid - lastevanemate esindaja

Kaido Kaasik - lastevanemate esindaja

Kelly Ramul - lastevanemate esindaja

Kerli Kängsepp - lastevanemate esindaja

Kärt Polski - lastevanemate esindaja

Liis Lan - lastevanemate esindaja

Liisa Kens - lastevanemate esindaja

Merilyn Klooster - lastevanemate esindaja

Rainer Amor - lastevanemate esindaja

Piia Paju - õpetajate esindaja

Jane Palu – Rakvere linnavalitsuse esindaja. 

Alus: Rakvere linnavalitsuse 3. oktoobri 2023.a korraldus nr 718 "Rakvere Rohuaia lasteaia hoolekogu koosseisu kinnitamine 2023/2024. õppeaastaks".

§ 10.   Hoolekogu

  (1) Lasteaia hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesandeks on vanemate ja lasteaia personali koostöö õppe- ja kasvatustegevuse suunamisel. Hoolekogu:

  1) teeb ettepanekuid õppe – ja kasvatustööks paremate tingimuste loomiseks;

  2) esitab arvamuse lasteaia õppekava kohta

  3) osaleb lasteaia arengukava, kodukorra, eelarve ja muude lasteaia tegevust puudutavate dokumentide ettevalmistamisel;

  4) kuulab ära vähemalt üks kord aastas direktori aruande õppe- ja kasvatuse korralduse ning majandamise kohta;

  5) arutab vanemate pöördumisi õpetamist ja kasvatamist puudutavates küsimustes;

  6) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;

  7) osaleb esindaja kaudu toitlustusteenuse osutaja leidmiseks läbiviidava hanke korraldamisel ning toidupäeva maksumuse ülevaatamisel;

  8) täidab muid hoolekogule seadustes, käesolevas põhimääruses ja muudes õigusaktides sätestatud ülesandeid.

   (2) Hoolekogu on 13 -liikmeline. Hoolekogusse kuuluvad üks Rakvere linnavalitsuse esindaja, üks õpetajate esindaja ja igast rühmast üks lapsevanemate esindaja.

   (3) Hoolekogu koosseisu ja selle muudatused kinnitab linnavalitsus. Hoolekogu koosseis kinnitatakse üheks õppeaastaks.

   (4) Hoolekogu valib oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

   (5) Hoolekogu moodustamise algatab linnavalitsus, kes määrab tähtaja esindajate esitamiseks. Määratud tähtajaks esindajate esitamata jätmisel korraldab esindajate nimetamise linnavalitsus.

   (6) Hoolekogu koosolekud toimuvad vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

   (7) Hoolekogu koosoleku kohta koostatakse protokoll, mille allkirjastavad koosoleku juhataja ja protokollija. Koosoleku protokolli kantakse toimumise aeg ja koht, osavõtjate nimed, arutlusel olnud küsimused, nende kohta esitatud ettepanekud ja vastuvõetud otsused ning hääletustulemused. Koosoleku protokoll esitatakse lasteaeda hiljemalt viie tööpäeva jooksul koosoleku toimumisest arvates. Hoolekogu koosoleku protokollid registreeritakse asutuse dokumendiregistris ja säilitatakse vastavalt lasteaia asjaajamiskorras kehtestatule.