--EL Sotsiaalfond

Andmekaitsetingimused

 

1.       Üldpõhimõtted

1.1.Isikuandmete vastutav töötleja on isikuandmete kaitset reguleerivate õigusaktide tähenduses Rakvere Rohuaia Lasteaed registrikoodiga 7502 5147 (edaspidi nimetatud lasteaed). Aadress: Posti 29, 44313 Rakvere, telefon: +372 322 3864; e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. .

1.2.Isikuandmeteks loetakse kõiki andmeid tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, mis väljendavad isiku füüsilisi, psüühilisi, füsioloogilisi, majanduslikke, kultuurilisi või sotsiaalseid omadusi, suhteid ja kuuluvust.

1.3.Isikuandmete töötlemine on iga isikuandmetega tehtav toiming nagu kogumine, kasutamine, edastamine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine, avalikustamine, kustutamine, andmetele juurdepääsu võimaldamine, päringute ja väljavõtete tegemine.

1.4.Andmesubjekt on füüsiline isik, kelle isikuandmeid töödeldakse.

1.5.Lasteaed juhindub isikuandmete töötlemisel isikuandmete kaitset reguleerivatest õigusaktidest ning Andmekaitse Inspektsiooni juhistest.

1.6.Lasteaed töötleb isikuandmeid ainult siis, kui selleks on õiguslik alus, s.t üldjuhul avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks, juriidilise kohustuse täitmiseks, eluliste huvide kaitseks või andmesubjektiga sõlmitud lepingu täitmiseks. Kui isikuandmeid ei töödelda eelnimetatud alustel, küsib lasteaed andmesubjektilt isikuandmete töötlemiseks nõusoleku. Lasteaed teavitab andmesubjekti isikuandmete töötlemise tingimustest.

1.7.Lasteaed töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel: lapse hoidmiseks; alushariduse omandamise võimaldamiseks; tugiteenuste osutamiseks; personali töölevõtmise korraldamiseks; personaliarvestuse pidamiseks; lapse seadusliku esindajaga (edaspidi lapsevanem) suhtlemise korraldamiseks; lasteaia tegevustest ja üritustest teavitamiseks; lasteaia tegevuse ajaloo jäädvustamiseks.

1.8.Kui lasteaed on nõuetekohase hindamise tulemusel leidnud, et isikuandmete töötlemise jätkamine mingil muul eesmärgil, kui see eesmärk, mille saavutamiseks neid esmalt koguti, on põhjendatud, edastab ta andmesubjektile teabe isikuandmete töötlemise eesmärgi kohta.

1.9.Lasteaed ei jaga isikuandmeid kolmandate isikutega, välja arvatud juhul, kui seda nõuab õigusakt, see on vajalik lapse eluliste huvide kaitseks või selleks on olemas nõusolek. Lasteaed võib isikuandmete töötlemiseks kasutada lepingupartnerit, kes töötleb isikuandmeid lepingus kokkulepitud tingimustel ja ulatuses (volitatud töötleja).

2.       Põhilised Lasteaia poolt töödeldavad isikuandmed

2.1.Lapsevanema isikuandmed

2.1.1.       Lapsevanema isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on Lasteaia avalikes huvides oleva ülesande täitmine (laste hoid ja alushariduse omandamise võimaldamine).

2.1.2.       Lasteaed töötleb alljärgnevaid lapsevanema isikuandmeid: lapsevanema ees- ja perekonnanimi; isikukood; andmed pere teiste laste poolt kasutatava lasteaia kohta ning kontaktandmed; e-post, telefon, vanema registrijärgne ning tegelik elukoht (kui need ei ole samad). Juhul, kui laps elab ühe vanema juures, siis lapse tegelik elukoht. Andmete töötlemine on vajalik isiku tuvastamiseks; lasteaia ülesannete täitmiseks ja operatiivse teabevahetuse võimaldamiseks lasteaia ja lapsevanema vahel.

2.2.Lapse isikuandmed

2.2.1.       Lapse isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on avalikes huvides oleva ülesande täitmine (laste hoid ja alushariduse omandamise võimaldamine); lasteaia juriidiline kohustus; eluliste huvide kaitse ning lapsevanema nõusolek.

2.2.2.       Lasteaed töötleb alljärgnevaid lapse isikuandmeid:

2.2.2.1.  Ees- ja perekonnanimi; sünniaeg; isikukood; kodune keel/keeled. Andmete töötlemine on vajalik lapse isiku tuvastamiseks ja lasteaia ülesannete täitmiseks.

2.2.2.2.  Foto; audio ja videosalvestis; lapse loometöö tulemused ja saavutused. Töötlemise õiguslik alus on avaliku ülesande täitmine ja lapsevanema nõusolek. Töötlemise eesmärk on lapse arengu hindamine; lasteaia tegevuste kajastamine (üritused, kasvatustegevused jm); lapse tunnustamine (hea tulemus üritusel, oskused jm); lasteaia ajaloo jäädvustamine.

2.2.2.3.  Eriliigilised isikuandmed (terviseandmed, hariduslikud ja arengulised erivajadused), mis on vajalikud lapse elu, tervise ja heaolu kaitseks ning turvalise õpi- ja kasvukeskkonna loomiseks lasteaias. Lapsevanem informeerib lasteasutuse juhtkonda kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust. Andmete töötlemise õiguslikuks aluseks on avalikes huvides oleva ülesande täitmine ning lapse eluliste huvide kaitse. Lasteaed võib edastada neid andmeid kolmandatele isikutele (nagu meditsiiniteenuse osutaja), kes aitavad eelnimetatud eesmärke saavutada.

2.3.Pöördumised ja muu kirjavahetus

2.3.1.       Lasteaed registreerib oma asjaajamise korras lasteaia tegevuse käigus koostatud ja saadud dokumendid, mis võivad sisaldada isikuandmeid. Isikuandmeid võivad sisaldada isikute või asutuse poolt saadetud kirjad nagu avaldused, teabenõuded, järelepärimised jm.

2.3.2.       Dokumendid, mis sisaldavad piiratud juurdepääsuga teavet, tunnistatakse seaduses toodud tingimustel asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabeks.

2.3.3.       Juurdepääsupiiranguga isikuandmeid sisaldavaid dokumente edastab lasteaed ainult sellistele kolmandatele isikutele, kellel esineb nende saamiseks seaduslik alus.

2.3.4.       Isikuandmeid kasutatakse pöördumistele vastamiseks. Kui selleks tuleb teha järelepärimine kolmandale isikule, avaldatakse isikuandmeid minimaalses mahus. Isiku kirjavahetusega tutvumiseks esitatud teabenõude korral otsustab lasteaed, arvestades kehtestatud nõudeid, kas dokumenti saab osaliselt või täielikult välja anda. Välja antavale dokumendile ei jäeta isiku kontaktandmeid. Muudel juhtudel sõltub juurdepääsu piiramine dokumendi sisust.

2.3.5.       Lasteaiale adresseeritud pöördumised ja kirjad säilitatakse vastavalt lasteaia asjaajamise korrale. Säilitustähtaja ületanud dokumendid hävitatakse.

2.4.Tööle kandideeriva isiku isikuandmed

2.4.1.       Tööle kandideerimisega seotud dokumendid (näiteks kandideerimisavaldus koos lisatud dokumentidega, kirjavahetus kandidaadiga) sisaldavad isikuandmeid. Lasteaed töötleb kandidaadi järgmisi isikuandmeid:

2.4.1.1.  Isiku ees- ja perekonnanimi; isikukood; e-posti aadress, telefoninumber ja postiaadress. Nimetatud isikuandmete töötlemise eesmärgiks on isiku tuvastamine ja temaga kontakteerumisvõimaluse loomine.

2.4.1.2.  Muud andmed, mis on vajalikud tööle sobivuse ja erialase pädevuse hindamiseks nagu andmed hariduse, töökogemuse ja täiendõppe kohta.

 

2.4.2.       Tööle kandideeriva isiku isikuandmed on juurdepääsupiiranguga info. Töökohale kandideerimise dokumentidega tutvuvad ainult töölevõtmist korraldavad isikud. Nimetatud dokumentides sisalduvaid isikuandmeid ei avaldata kolmandale isikule, v.a õigusaktis ettenähtud erijuhtudel.

2.4.3.       Lasteaed eeldab, et isikuga, keda kandidaat on nimetanud enda soovitajana, võib suhelda ilma luba küsimata.

2.4.4.       Äraütleva otsuse korral säilitab lasteaed kandideerimise dokumente lasteaia asjaajamise korras sätestatud ajani.

2.5.Lasteaia töötaja isikuandmed

2.5.1.       Lasteaed töötleb õigusaktidest tulenevate kohustuste ning töölepingu täitmisel järgmisi lasteaia töötaja isikuandmeid:

2.5.1.1.  Töötaja ees- ja perekonnanimi; isikukood; isikut tõendav dokument; kontaktandmed (postiaadress, e-post, telefoninumber).

2.5.1.2.  Töötaja finantsalased andmed (pangakonto töötasu maksmiseks).

2.5.1.3.  Töötaja perekondlikud andmed (alaealiste laste olemasolu).

2.5.1.4.  Töösuhtega seotud andmed nagu andmed töötaja kvalifikatsiooni ja täiendõppe kohta.

2.5.1.5.  Töötaja terviseseisundit puudutavad andmed nagu teave töövõimetuse; kutsehaiguse kohta; tervisekontrolli andmed. Nimetatud isikuandmete töötlemine on vajalik avalikes huvides oleva ülesande ning töölepingu täitmiseks.

2.6.Foto-; audio- ja videomaterjal

2.6.1.       Lasteaed jäädvustab foto-, audio- ja videomaterjalidel lasteaia elu olulisemaid sündmusi ja üritusi.

2.6.2.       Lasteaed on foto-; audio- ja videomaterjali jäädvustamisel tekkivate isikuandmete (nagu isiku kujutis, hääl) vastutav töötleja.

2.6.3.       Avalikus kohas nõuetekohaselt jäädvustatud heli- või pildimaterjali võib lasteaed ilma isiku nõusolekut küsimata kasutada infokandjatel avalikustamiseks.

2.6.4.       Lasteaed säilitab ajaloolis-kultuurilisest eesmärgist lähtudes fotosid, audio – ja videomaterjali tähtajatult.

3.       Andmesubjekti õigused

3.1.Andmesubjektil on õigus:

3.1.1.       Saada teavet, milliseid tema/esindatava lapse isikuandmeid lasteaed töötleb ja tutvuda kogutud isikuandmetega. Samuti saada teavet selle kohta, kui kaua lasteaed andmeid säilitab ning kellele ja mis ulatuses avaldab. Õigust isikuandmetega tutvuda võivad piirata õigusaktid või teiste isikute privaatsuse tagamiseks seatud õigused.

3.1.2.       Nõuda, et lasteaed kustutaks isikuandmed, mille töötlemiseks puudub õiguslik alus (sh nõusoleku tagasivõtmisel).

3.1.3.       Nõuda puudulike või ebaõigete isikuandmete parandamist või täiendamist, arvestades kehtivatest õigusaktidest tulenevaid piiranguid ja andmete töötlemisega seotud õigusi.

3.1.4.       Võtta igal ajal tagasi isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek. Tagasivõtmine ei mõjuta enne nõusoleku tagasivõtmist toimunud andmetöötluse seaduslikkust. Nõusoleku tagasivõtmisel on õigus taotleda oma isikuandmete kustutamist. See õigus ei kohaldu, kui isikuandmeid, mida palutakse kustutada, töödeldakse lisaks ka muul õiguslikul alusel. Nõusoleku tagasivõtmiseks esitab andmesubjekt avalduse lasteaiale. Lasteaed lõpetab tagasivõetud isikuandmete töötlemise viivitamatult pärast andmesubjekti nõusoleku tagasivõtmisest teada saamist.

3.1.5.       Esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele ning nõuda lasteaialt isikuandmete töötlemise piiramist seni, kuni kontrollitakse isikuandmete töötlemise kohta esitanud vastuväite põhjendatust, välja arvatud juhul, kui andmeid on vaja töödelda juriidilise kohustuse täitmiseks või avaliku huviga seotud ülesande täitmiseks.

3.1.6.       Õigus pöörduda oma õiguste kaitseks pädeva asutuse poole. Kui andmesubjekt leiab, et andmete töötlemisel on rikutud tema või esindatava lapse õigusi, on tal õigus pöörduda õiguste kaitseks Andmekaitse Inspektsiooni (e-post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud., tel 627 4135), elu- või töökohajärgse pädeva järelevalveasutuse poole, samuti halduskohtusse.

3.2.Lasteaed võib andmesubjekti isikuandmetega seotud päringu saamisel paluda täpsustada asjaolusid. Päringule vastab lasteaed 30 päeva jooksul. Kui selgub, et päringule vastamiseks on vaja lisaaega, arvestades päringule vastamise keerukust ja taotletavate andmete mahtu, võib lasteaed pikendada vastamise tähtaega kuni 60 päeva võrra. Lasteaed teavitab andmesubjektile vastamise tähtaja pikendamisest ja viivituse põhjusest 30 päeva jooksul alates päringu saamisest. Kui lasteaed keeldub päringule vastamisest, siis selgitab ta keeldumise aluseid ja põhjuseid. Töödeldavate isikuandmete koopia väljastatakse andmesubjektile tasuta. Lisakoopiate väljastamise eest võib lasteaed küsida mõistlikku tasu halduskulude katteks.

4.       Turvameetmed

4.1.Lasteaed peab isikuandmete kaitsmist väga oluliseks ning tagab kohalduva õiguse raames isikuandmete konfidentsiaalsuse. Lasteaed kaitseb kogutud isikuandmeid lubamatu või eesmärgita kasutamise, avalikuks tuleku või hävimise eest, rakendades selleks asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid.

4.2.Lasteaias on juurdepääs isikuandmetele isikutel, kes vajavad neid oma tööülesannete täitmiseks. Andmetele juurdepääsu omavad isikud on kohustatud isikuandmete töötlemisel täitma kõiki õigusaktidest tulenevaid andmekaitsereegleid ning kasutama asjakohaseid turvameetmeid.

5.       Isikuandmete avalikustamise põhimõtted

5.1.Isikuandmed on mõeldud lasteaia siseseks kasutamiseks.

5.2.Lasteaed ei avalikusta isikuandmeid, kui seda ei kohusta õigusakt.

5.3.Lasteaia töökorraldusega rakendatakse meetmeid, et isikuandmete töötlemisel riivataks võimalikult vähe isiku eraelu puutumatust.

5.4.Isikuandmeid sisaldava dokumendi väljastamisel kolmandale isikule muudetakse dokumendis sisalduvad isikuandmed loetamatuks, välja arvatud juhul, kui andmed väljastatakse isikule, kellel on õigusaktist tulenev õigus neid välja nõuda.

6.       Andmete säilitamine

6.1.Lasteaed ei kasuta ega säilita isikuandmeid kauem, kui see on vajalik õigusaktist tuleneva kohustuse/lepingu täitmiseks või andmete töötlemise eesmärgi saavutamiseks.

6.2.Lasteaed säilitab isikuandmeid:

6.2.1.       Lasteaia asjaajamise korras sätestatud säilitustähtaja möödumiseni või

6.2.2.       seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks vajaliku aja möödumiseni või

6.2.3.       seadusest tuleneva nõude aegumistähtaja möödumiseni või

6.2.4.       poolte kokkuleppe täitmiseks vajaliku aja möödumiseni.

6.3. Arhiiviväärtust mitteomavaid isikuandmeid töötleb lasteaed säilitustähtaja möödumiseni. Arhiiviväärtuslikud andmed annab lasteaed üle avalikku arhiivi ning lõpetab ise andmete töötlemise.

7.       Andmekaitsespetsialist ja andmekaitse kontaktisik

7.1.Lasteaia andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab spetsialist, kellega saab ühendust võtta e-posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. .

7.2.Kõigi isikuandmete töötlemise ja andmesubjekti õigustega seotud küsimustega on andmesubjektil võimalik pöörduda lasteaia andmekaitse kontaktisiku poole e-posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. .Lasteaia andmekaitse kontaktisik koordineerib lasteaia andmekaitseküsimuste lahendamist.