Lasteaia kodukord

1.        Üldsätted

1.1.   Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja sellest tulenevatest õigusaktidest.

1.2.   Kodukord on avalikustatud lasteaia veebilehel ja on lasteaias paberkandjal tutvumiseks kättesaadav igas rühmas.

1.3.   Kodukord on lastele, vanematele ja lasteaia töötajatele täitmiseks kohustuslik.

2.        Lapse saabumine ja lahkumine, lapse puudumine

2.1.   Lapsevanem toob lapse lasteaeda enne õppe- ja kasvatustegevuste algust (kell 9.00) ja viib sealt ära endale sobival ajal, järgides lasteaia päevakava.

2.2.   Lapsevanem annab isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt.

2.3.   Lapsevanem ja laps sisenevad ja väljuvad lasteaiast oma rühma välisukse kaudu.

2.4.   Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt tutvustatud ja volitatud esindajatele.

2.5.   Eriolukordades, kui lapsevanem ei jõua lapsele järgi õigeaegselt, on tal kohustus sellest teavitada rühma töötajat lasteaia kontakttelefonil.

2.6.   Kui lapsele ei ole lasteaia lahtioleku ajal järgi tuldud, ootab lasteaia töötaja  lapsevanemat veel tund aega pärast lasteaia sulgemist. Samal ajal proovib lasteaia töötaja telefoni teel kontakti saada lapse vanematega või volitatud esindajatega ning teavitab olukorrast direktorit. Kui ka siis pole lapsevanem lapsele järele tulnud, teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.

2.7.   Lapsevanem teavitab rühma õpetajat, kui laps haigestub või mingil muul põhjusel ei tule lasteaeda.

3.        Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine

3.1.   Lapsevanem informeerib lasteaia direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral menüüd, päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.

3.2.       Lasteaia töötajad kujundavad erivajadustega lastele koostöös Rakvere linnavalitsusega laste arengut soodustava ja võimalustele vastava keskkonna.

3.3.       Lasteaeda ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist.

3.4.        Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteaeda vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumishäiretest lapsevanemat ja vajadusel lasteaia direktorit.

3.5.       Lasteaias ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt suhkruhaigele) anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel direktori määratud lasteaia töötajaga.

3.6.       Lapse nakkushaigusesse haigestumisest on vajalik teavitada rühma töötajat esimesel võimalusel.

3.7.       Lapsel peavad kaasas olema isiklikud hügieenivahendid (kamm, taskurätt, vajadusel vahetuspesu).

3.8.       Lapsel on soovitatav kanda libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid jalanõusid, et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu.

3.9.       Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust.

3.10.   Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle jt ohtlikke detaile.

3.11.   Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad.

3.12.   Lapse lasteaias haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteaia töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Lapsevanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.

3.13.   Nakkushaiguse kahtlusega laps tuleb lasteaia töötajal võimaluse korral eraldada teistest lastest, kuid teda ei tohi paigutada üksinda eraldi ruumi.

3.14.   Lasteaia direktor teatab Terviseametile ning edastab vanematele teate lasteaias levivast nakkushaiguse puhangust või juhtumist, nimetamata seejuures haigestunud ja nakkuskahtlusega laste nimesid.

3.15.   Nakkushaiguste esinemise perioodil rakendatakse lasteaias eri puhastuskorda ja käte pesemise nõudeid, järgides Terviseameti juhiseid.

3.16.   Soodsate ilmastikutingimuste korral peab võimalikult palju laste tegevusi toimuma lasteaias õues.

  1. Turvalisuse tagamine

4.1.       Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.

4.2.       Lasteaias on mängu- ja võimlemisvahendeid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse. Ronimisredeleid, spordi- ja mänguväljaku ning võimlemisvahendeid on kontrollitud tootja juhendite kohaselt.

4.3.       Lasteaia mööbel on paigutatud nii, et on välditud vigastuste tekkimine ja lastel on võimalikult palju ruumi mängimiseks.

4.4.       Laste väljapääs lasteaia ruumidest ja territooriumilt lasteaia töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteaia ruumidesse on keelatud.

4.5.       Lasteaia töökorraldusega on tagatud, et kogu rühma tööaja jooksul on õpetaja või õpetajat abistav töötaja sõimerühmas kuni seitsme lapse, liitrühmas kuni üheksa lapse, lasteaiarühmas kuni kümne lapse, sobitusrühmas kuni kaheksa lapse ning erirühmas sõltuvalt laste erivajadusest kahe kuni kuue lapse kohta. Koolieelse lasteasutuse seaduse § 7 lõikes 11 nimetatud juhul on õppe- ja kasvatusalal töötav isik või õpetajat abistav töötaja sõimerühmas kuni kaheksa lapse, liitrühmas kuni kümne lapse ja lasteaiarühmas kuni kaheteist lapse kohta.

4.6.       Laste puhke- või magamise ajal on laste juures üks rühma töötaja.

4.7.       Kui laste õues oleku ajal on ühel rühma töötajal põhjendatud vajadus minna mõnede lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.

4.8.    Laste ujulasse või veekogu avalikku supluskohta suplema viimisel on vähemalt iga seitsme lapse kohta pedagoog, treener või täiskasvanu, kes jälgib pidevalt lapsi ja juhendab vees toimuvaid tegevusi ning osutab vajaduse korral abi.

4.9.   Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides.

4.10.   Turvalisuse tagamiseks on lasteaia hoones elektrooniline valve ja õuealal videovalve.

4.11.   Lapsevanemad, lasteaia töötajad ja lapsed sulgevad enda järel väravad, et tagada laste turvalisus.

4.12.   Lasteaia õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, v.a lasteaeda teenindavale transpordivahenditele, kellel on vastav luba.

4.13.   Lasteaia mängualale ei sõida lapsed, lapsevanemad ega töötajad jalgratastel, vaid lükkavad ratast käekõrval. Lasteaiapäeva jooksul võib õuealal jalgratastega sõita ainult selleks ettenähtud ajal ka kohas, kui sellest on vanemaid eelnevalt teavitatud.

4.14.   Lasteaeda ei tooda kaasa lapsele ohtlikke ja vägivaldseid mänge õhutavaid mänguasju.

4.15.   Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest.

4.16.   Lapsed, lapsevanemad ja lasteaia töötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või lasteaia direktorit laste ja lasteaia töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.

4.17.   Lasteaia direktor on kohustatud viivitamatult teavitama vanemaid laste vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.

4.18.   Laste ja lasteaia töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteaia kriisimeeskonna poolt vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.

Kodukord on kinnitatud lasteaia hoolekogu 12.02.2019.a otsusega